Строително Монтажно Управление

Участък № 1- Механо - монтажен

Извършва ремонтни и монтажни работи на метални конструкции и специализирани ремонтни и монтажни работи ТЕЦ. Извършва машинно-монтажни и ремонтни работи, монтаж и ремонт на тръбопроводи, обвръзка на оборудване и изработка и монтаж на конструкции;
строителство и ремонт на резервоари.

Участък № 2- ЕЛ и КИП и А

Извършва  ЕЛ, КИП и А строително-монтажни работи, монтаж на кабелно-проводникова продукция, Контролно-измервателни прибори – ремонт и нов монтаж.

Участък № 3- Ремонт и поддръжка на топлообменно оборудване

 

Управление Електрооборудване 

Техническо,  оперативно обслужване и  ремонт на електрооборудването

Управление Механооборудване 

Техническо обслужване и ремонт на механо оборудването

Орган за контрол от вида "С"

Органът за контрол от вида "С" е създаден през 2014 г. като самостоятелно звено при " ГСИ-Балкани " ЕООД, обособено като независима функционираща единица.

УСИЛ (Снабдяване и логистика)

-Снабдяване (комплектация) с необходимите материали, консумативи, инструменти за нормалната работа на останалите подразделения на фирмата.
Реализация на наличните в складовете на фирмата материали.

-Транспорт и механизация
Организира и ръководи работата по превоза на работниците, суровините и материалите, както и наема необходимата механизация за монтажната и строителна дейност на дружеството.